1. Inleiding

Wij, Ella's Kitchen (Brands) Limited ("Wij" "Onze" "Ons" "Ella's Kitchen"), zetten Ons in om je privacy te beschermen en te respecteren.

Dit Privacybeleid legt uit hoe Wij persoonsgegevens gebruiken die je Ons verstrekt tijdens of ten gevolge van:

(a) je gebruik van Onze website op de domeinnaam, www.ellaskitchen.nl (“Website”);
(b) alle correspondentie, gerelateerde inzendingen, inhoud of ander materiaal uitgewisseld tussen Ella's Kitchen en jou;
(c) alle Activiteiten, Interactieve Diensten en Acties (zoals gedefinieerd in Onze Algemene Voorwaarden) die worden aangeboden via of voortvloeien uit Onze Website
(d) alle interacties met Ons via Onze Website of andere communicatiekanalen;
(e) lid worden van de Kleine Foodies Club, door inschrijving op Onze mailinglijst; en
(f) gegevens die je Ons verstrekt via Ons "Neem contact op"-formulier op Onze Website.

Persoonsgegevens zijn alle informatie die jou persoonlijk identificeert en kunnen je naam, adres of e-mailadres omvatten. Lees het volgende zorgvuldig door om Onze opvattingen en praktijken met betrekking tot je persoonsgegevens en hoe Wij deze zullen behandelen te begrijpen. Door Onze Website te bezoeken, te bekijken of anderszins te gebruiken, bevestigt je dat je dit Privacybeleid hebt gelezen en ermee instemt.

2. Verwerkingsverantwoordelijke

Onze Website is eigendom van en wordt beheerd door Ella's Kitchen (Brands) Limited, die in het kader van de wetgeving inzake gegevensbescherming de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is.

3. Gegevens die Wij van je verzamelen

Wij bewaren informatie die rechtstreeks door jou wordt verstrekt en informatie die passief of automatisch van je wordt verzameld. In het bijzonder zullen Wij de volgende gegevens van je verzamelen en verwerken:

 • Informatie die je verstrekt bij het invullen van formulieren op Onze Website. Dit omvat informatie die je verstrekt wanneer je Ons "Neem contact op"- of "Kleine Foodies Club"-formulier invult;
 • Informatie die je verstrekt wanneer je met Ons correspondeert;
 • Informatie die je verstrekt in antwoorden op enquêtes die Wij je vragen in te vullen voor onderzoeksdoeleinden (hoewel je niet hoeft te reageren op deze enquêtes);
 • Gegevens over je bezoeken aan Onze Website met inbegrip van, maar niet beperkt tot, verkeersgegevens, locatiegegevens, weblogs en andere communicatiegegevens en de bronnen en links die je raadpleegt;
 • Informatie die Ons door derden (inclusief de bedrijven van Onze groep) wordt verstrekt; en
 • Informatie die je over jezelf verstrekt wanneer je contact met Ons opneemt via sociale media of wanneer je deelneemt aan Onze acties of wedstrijden of recensies over Ons indient; en
 • Alle andere informatie die je aan Ons verstrekt wanneer je Onze website gebruikt, inclusief wanneer je online bij Ons winkelt, inloggegevens voor je account, zoals je gebruikersnaam en wachtwoord dat je hebt gekozen, naam, adres en e-mailadres.

Wij verzamelen soms gevoelige persoonsgegevens of persoonsgegevens van speciale categorieën die je aan Ons kunt verstrekken via het "Neem contact op"-formulier met betrekking tot de gezondheid van je kleintje, zoals allergieën of andere gezondheidsproblemen die hun voeding beïnvloeden. Wij behandelen deze informatie in overeenstemming met de extra bescherming die de wetgeving inzake gegevensbescherming biedt. Wij verzamelen en gebruiken deze persoonsgegevens alleen wanneer je Ons daarvoor toestemming hebt gegeven.

Wanneer je je inschrijft voor Onze "Kleine Foodies Club", vragen Wij om gegevens over je kleintje, zoals de naam en geboortedatum van je kind, om e-mails en presentatie te personaliseren en de verstrekte informatie relevant voor je te maken.

Wij verzamelen ook gegevens over je van derden om Ons te helpen Onze klanten beter te begrijpen. Dergelijke gegevens bevatten waarschijnlijk informatie over de soorten producten waarin je geïnteresseerd bent.

4. Gegevens die Wij verzamelen via je gebruik van de Website

Wanneer je Onze Website gebruikt, verzamelen wij ook passief gegevens door het gebruik van cookies, pixels, beacons, logbestanden en andere technologieën. Deze gegevens helpen Ons om meer nuttige informatie, diensten, hulpmiddelen en advertenties te leveren. Zie Ons Cookiebeleid voor meer informatie.

5. Opslaan van je persoonsgegevens

Wij zullen alle stappen ondernemen die redelijkerwijs nodig zijn om ervoor te zorgen dat je gegevens veilig en in overeenstemming met dit Privacybeleid worden behandeld. De persoonlijke informatie die je verstrekt, wordt door Ons bewaard in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en Ons globale beleid voor het bewaren van gegevens. Wij bewaren je persoonsgegevens alleen op Onze systemen voor zolang als nodig is voor het doel waarvoor ze zijn verzameld.

Wij zullen alle redelijke stappen ondernemen om de persoonlijke informatie die Wij bezitten te vernietigen of te de-identificeren als deze niet langer nodig is voor het doel waarvoor deze werd verzameld.

6. Gebruik van de gegevens

Wij gebruiken je gegevens om de volgende redenen en op de volgende manieren:

Wanneer er een verplichting voortvloeit uit een contract tussen jou en Ons:

 • Om je te voorzien van informatie over Onze producten en/of diensten die je van Ons vraagt;
 • Om je te informeren over wijzigingen van Onze producten en/of diensten.

Indien noodzakelijk voor Onze legitieme belangen:

 • Voor marketingdoeleinden, om je informatie te verstrekken over huidige en/of nieuwe producten en/of diensten die je volgens Ons zouden kunnen interesseren;
 • Voor profileringsdoeleinden en voor het analyseren van Onze klantendemografie. Dit heeft alleen betrekking op de informatie die je verstrekt wanneer je Ons "Kleine Foodies Club"-formulier invult en helpt Ons te begrijpen hoe je winkelt;
 • Ten behoeve van advertenties op sociale media;
 • Om ervoor te zorgen dat de inhoud van Onze Website op de meest effectieve manier voor jou en je computer wordt gepresenteerd; en
 • Om je in staat te stellen deel te nemen aan interactieve functies van Onze dienstverlening.

Wanneer je toestemt:

 • Voor bepaalde vormen van direct marketing waarvoor je toestemming noodzakelijk en vereist is; en
 • Om Ons in staat te stellen contact met je op te nemen om je vraag of klacht te bespreken die je via Ons "Neem contact op"-formulier op Onze Website of sociale media hebt ontvangen en om daarna een korte enquête te houden.

Wanneer er een wettelijke en/of reglementaire verplichting bestaat:

 • Om te voldoen aan toepasselijke wetgeving volgens welke Wij verplicht zijn bepaalde informatie te bewaren en/of openbaar te maken; en
 • Voor interne en externe controledoeleinden.

7. Openbaarmaking van je gegevens

Als onderdeel van Onze diensten maken Wij gebruik van een aantal derde organisaties om Ons te helpen. Deze organisaties treden op als gegevensverwerkers en worden strikt gecontroleerd in hoe zij je gegevens al dan niet mogen gebruiken; Wij blijven verantwoordelijk voor de bescherming van je gegevens. Deze geselecteerde derden zijn onder meer:

 • zakelijke partners, leveranciers en onderaannemers voor de uitvoering van elk contract dat Wij met hen of jou aangaan;
 • IT-providers, waaronder degenen die Onze Website hosten en Ons voorzien van e-maildiensten;
 • Gegevensanalytische bedrijven om Ons in staat te stellen Onze klanten beter te begrijpen;
 • Leveranciers voor Onze "Kleine Foodies Club";
 • Onze Nederlandse distributeur voor ondersteuning bij het verlenen van klantenservice of het beantwoorden van vragen met betrekking tot klantenservice. Goed om te weten: de verwerkte persoonsgegevens met betrekking tot klantenservice worden in een aparte database bewaard en worden niet gebruikt voor marketingdoeleinden
 • Netwerken die de gegevens nodig hebben om relevante gerichte advertenties te selecteren en aan jou en andere beoogde consumenten aan te bieden, dit kan inhouden dat de advertentie-inhoud die jij (en andere beoogde consumenten) op sociale media te zien krijgt, wordt gepersonaliseerd op basis van de door jou verstrekte gegevens.
 • Als je meedoet aan een actie of wedstrijd waarbij derden betrokken zijn en deze derden je moeten informeren of je een prijs hebt gewonnen of voor andere doeleinden. Wanneer je deelneemt aan een actie, bent je onderworpen aan alle officiële regels van die actie, die aanvullende informatie kunnen bevatten over de specifieke privacypraktijken met betrekking tot de actie;
 • Indien Wij een bedrijfstransitie doormaken, zoals een fusie, overname door een ander bedrijf, of verkoop van alle of een deel van Onze activa, kunnen je gegevens een van de overgedragen activa zijn en je erkent dat dergelijke overdrachten kunnen plaatsvinden en zijn toegestaan door dit Privacybeleid;
 • Indien Wij verplicht zijn je persoonsgegevens bekend te maken of te delen om te voldoen aan een wettelijke verplichting, of om Onze gebruiksvoorwaarden voor de Website en andere overeenkomsten te handhaven of toe te passen; of om de rechten, het eigendom of de veiligheid van Ella's Kitchen, Onze klanten of anderen te beschermen. Dit omvat de uitwisseling van informatie met andere bedrijven en organisaties met het oog op bescherming tegen fraude en vermindering van het kredietrisico.

8. Marketing

Wanneer je Ons de juiste toestemming hebt gegeven voor Onze algemene marketing, sturen Wij je marketingmateriaal over andere producten of diensten die door Ella's Kitchen worden aangeboden. Daarnaast kunnen Wij, wanneer je Ons de juiste toestemming hebt gegeven, je gegevens ook doorgeven aan een of meer van Onze andere geselecteerde derden voor marketingdoeleinden (zoals hierboven beschreven in punt 7)

Je hebt het recht bezwaar te maken tegen het gebruik van je persoonsgegevens voor marketingdoeleinden en je toestemming voor de verwerking van je persoonsgegevens voor marketingdoeleinden in te trekken. Je kunt je recht om een dergelijke verwerking te voorkomen te allen tijde uitoefenen door contact met Ons op te nemen via customer.enquiries@ellaskitchen.com; of door te klikken op "uitschrijven" in de relevante e-mailcommunicatie(s).

9. Internationale transfers

De gegevens die Wij van je verzamelen kunnen worden overgebracht naar en opgeslagen op een bestemming buiten de Europese Economische Ruimte ("EER"). Je gegevens kunnen worden verwerkt door personeel buiten de EER dat voor Ons werkt of voor een van de derden aan wie Wij je persoonsgegevens kunnen verstrekken (zie punt 7 hierboven). Wij zullen je gegevens alleen buiten de EER doorgeven wanneer Wij passende maatregelen hebben genomen om ervoor te zorgen dat ze zorgvuldig worden beschermd, bijvoorbeeld door met de betrokken derden passende, door gegevensbeschermingsautoriteiten goedgekeurde contracten te sluiten.

10. Als je jonger dan 16 jaar bent

Als je jonger dan 16 jaar bent, moet een ouder of voogd toestemming geven voordat je [Ons "Neem contact op"-formulier kunt gebruiken] [een "Vriend van Ella" kunt worden].

11. Je

Je hebt recht op toegang tot informatie die Wij over je bewaren en tot details over hoe Wij die informatie gebruiken. Je hebt ook het recht Ons te vragen een kopie van deze informatie in een portabel formaat aan jou of een andere derde partij te verstrekken.

Als de gegevens die Wij over je bewaren onjuist zijn, kunt je ook verzoeken deze te corrigeren of te wissen. Je hebt ook het recht van Ons te eisen dat Wij stoppen met de verwerking van je persoonsgegevens en/of je toestemming voor verwerking op basis van "toestemming" in te trekken, tenzij Wij hiervoor een wettelijke rechtvaardiging hebben.

Om je rechten uit te oefenen kunt je klikken op de link "Neem contact op" op Onze Website en Wij zullen binnen een maand op je verzoek reageren. In het zeldzame geval dat Wij niet binnen een maand kunnen reageren, laten Wij je dit zo snel mogelijk weten.

12. Links naar andere websites

Onze Website kan van tijd tot tijd links naar andere websites bevatten. Als je een link naar een van deze websites volgt, dien je er rekening mee te houden dat deze websites hun eigen privacybeleid hebben en dat Wij geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid aanvaarden voor dit beleid. Controleer dit beleid voordat je persoonsgegevens aan deze websites verstrekt.

13. Wijzigingen in Ons Privacybeleid

Wij behouden Ons het recht voor de inhoud van Onze Website te wijzigen. Alle wijzigingen die Wij in de toekomst in dit Privacybeleid aanbrengen, worden op deze pagina bekendgemaakt. Het is jouw verantwoordelijkheid om regelmatig kennis te nemen van dit Privacybeleid. Je voortgezet gebruik van Onze Website na de bekendmaking van dergelijke wijzigingen houdt in dat je het herziene beleid aanvaardt.

14. Contact

Vragen, opmerkingen en verzoeken met betrekking tot dit Privacybeleid en de manier waarop je persoonsgegevens worden behandeld, zijn welkom en moeten worden gemaild naar customer.enquiries@ellaskitchen.com met als onderwerp Privacy Policy Monitoring.

15. Klachten

Als je zorgen of klachten hebt over de manier waarop Wij met je persoonsgegevens omgaan, kun je een klacht indienen bij de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens, die je kunt bereiken via hun website https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl of door een brief te sturen naar Autoriteit Persoonsgegevens, Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag.

Wij vragen je om te proberen eventuele problemen met Ons op te lossen voordat je contact opneemt met de Autoriteit Persoonsgegevens door contact met Ons op te nemen via het "Neem contact op"-formulier op Onze Website, of door een e-mail te sturen naar customer.enquiries@ellaskitchen.com