hain celestial group, inc. – belastingstrategie voor het verenigd koninkrijk ('vk') voor het boekjaar eindigend op 30 juni 2021

Inleiding

In deze verklaring wordt de belastingstrategie voor het Verenigd Koninkrijk uiteengezet zoals die van toepassing is op de dochterondernemingen in het VK van de Hain Celestial Group, Inc. ('de Groep'). De Hain Daniels Group Limited en Ella’s Kitchen Group Limited (de uiteindelijke moederondernemingen in het VK) worden beschouwd als hoofd van de subgroepen in het VK. De bedrijven in het VK die deel uitmaken van de Groep staan aangegeven in Bijlage 1.

Dit document is beschikbaar gesteld in overeenstemming met Schedule 19 van de Finance Act 2016. De Groep beschouwt de publicatie van dit document als de vervulling van haar plicht krachtens paragraaf 19(2) van Schedule 19 van de Finance Act 2016 in het boekjaar dat eindigt op 30 juni 2021.

Deze strategie is van toepassing vanaf de datum van publicatie totdat zij wordt vervangen.

Benadering van bestuur en risicobeheer in verband met belastingen in het Verenigd Koninkrijk

De Groep zet zich in om te voldoen aan alle belastingwet- en regelgeving in de landen waar zij actief is, waaronder het Verenigd Koninkrijk. De uiteindelijke verantwoordelijkheid voor de fiscale strategie en het beheer van de fiscale risico's berust bij de Board of Directors (het bestuur) van de Groep. De Board of Directors delegeert het dagelijks management van de activiteiten in het Verenigd Koninkrijk, inclusief belastingaangelegenheden in het Verenigd Koninkrijk, aan de Chief Financial Officer ('CFO') van de moederbedrijven in het Verenigd Koninkrijk, die rapporteert aan de Raad van Bestuur van elk van de moederbedrijven in het Verenigd Koninkrijk. Elke CFO geeft leiding aan een professioneel gekwalificeerd accounting- en belastingteam en wint regelmatig extern advies in bij vooraanstaande professionele belastingadviseurs.

De Groep onderhoudt:

  • Een reeks specifieke fiscale procescontroles om de naleving van haar fiscale verplichtingen te waarborgen;
  • Een systeem van beoordeling en controle van belastingrisico's als onderdeel van het algemene interne controlekader dat van toepassing is op de financiële verslaglegging van de Groep.

De fiscale aangelegenheden en de procedures voor het beheer van de fiscale risico's van de Groep worden regelmatig herzien om ervoor te zorgen dat de processen en maatregelen up-to-date zijn en de fiscale risico's kunnen identificeren, beoordelen, beheren en beperken, terwijl ze afgestemd zijn op de bedrijfsstrategie en het beheerskader van de Groep.

Alle statutaire verslagen, voorzieningen voor inkomstenbelasting, aangiften vennootschapsbelasting en correspondentie van Her Majesty's Revenue and Customs ('HMRC') worden nagekeken en goedgekeurd door het Corporate Finance team van het hoofdkantoor voordat ze worden ingediend bij HMRC of worden opgenomen in de lokale en/of US GAAP financiële rapportering.

Alle transacties of planningen die een belangrijke impact kunnen hebben op de Groep, worden uitgevoerd in overeenstemming met de globale belastingstrategie van de Groep, onder leiding en begeleiding van het Corporate Finance- en het Managementteam. Er wordt gecoördineerd overleg gepleegd met zowel de lokale als de wereldwijde/bedrijfsbelastingadviseurs en juridische adviseurs om ervoor te zorgen dat de lokale en Amerikaanse belastingwetten en -wetgeving worden nageleefd.

Houding ten aanzien van belastingplanning

De Groep beheert risico's om te voldoen aan de wettelijke vereisten op een manier die de betaling van het juiste bedrag aan belastingen in het juiste rechtsgebied op het juiste moment verzekert.

De Groep is alleen bereid aan belastingplanning te doen wanneer (a) dit strookt met de doelstellingen van de bedrijfsactiviteiten en de strategie van de Groep en (b) dit in overeenstemming is met de hieronder uiteengezette principes inzake 'tax risk appetite'.

De fiscale risicobereidheid van de Groep is onderworpen aan deze overkoepelende beginselen; de Groep verbindt zich tot het volgende:

  • om transparant en open te zijn in al haar transacties met alle belastingautoriteiten;
  • om volledig te voldoen aan de letter en de geest van alle relevante belastingwetten die van toepassing zijn in het Verenigd Koninkrijk en in elk gebied waar de Groep actief is;
  • om elke belastingpositie of regeling te overwegen met volledige inachtneming van de sociale verantwoordelijkheid van elke onderneming van de Groep om zich te gedragen als een goede burger van de onderneming en met volledige inachtneming van de bredere reputatie en commerciële risico's voor de Groep in het algemeen; en
  • om gebruik te maken van de beschikbare belastingverminderingen en -voordelen, indien beschikbaar en op een manier die in overeenstemming is met het overheidsbeleid.

Risiconiveau met betrekking tot belastingheffing in het VK dat het bedrijf bereid is te aanvaarden

De Groep streeft ernaar belastingrisico's tot een minimum te beperken, en als er zich toch risico's voordoen, zorgen wij ervoor dat deze worden geïdentificeerd, geëvalueerd en proactief gemanaged. Voor transacties met een aanzienlijke mate van onzekerheid of complexiteit winnen wij extern advies in om het risico te helpen verminderen.

Benadering van de relatie van de Groep met HMRC

De Groep streeft naar volledige naleving van de belastingwet- en regelgeving in het Verenigd Koninkrijk en richt zich op open communicatie en betrokkenheid bij de belastingautoriteiten, waaronder de HMRC. Dit omvat het tijdig indienen van accurate HMRC-aangiften, het bekendmaken van alle relevante feiten en het tijdig en proactief bespreken van eventuele onduidelijkheden met HMRC.

De Groep communiceert met de HMRC Customer Compliance Manager en gespecialiseerde HMRC-teams om een transparante en constructieve relatie met HMRC te bevorderen.

Publicatiedatum 26 juni 2021.

Bijlage 1 – Lijst met bedrijven die vallen onder de Belastingstrategieverklaring voor het VK

Clarks UK Limited
Daily Bread Limited
Daniels Chilled Foods Limited
Daniels Group Limited
Ella’s Kitchen (Brands) Limited
Ella’s Kitchen (International) Limited
Ella’s Kitchen (IP) Limited
Ella’s Kitchen Group Limited
Farmhouse Fare Limited
Hain Celestial (C&S) Limited
Hain Celestial UK Limited
Hain Frozen Foods UK Limited
Histon Sweet Spreads Limited
JFP Blackbird Limited (voorheen Johnson’s Fresh Products Limited)
JFSJ Blackbird Limited (voorheen Johnson’s Freshly Squeezed Juice Limited)
S. Daniels Limited
SR Blackbird Limited (voorheen Sun-Ripe Limited)
The Hain Daniels Group Limited
The New Covent Garden Food Company Limited
The New Covent Garden Soup Company Limited
The Yorkshire Provender Limited